Schemat układu cz. 4

Cena jednostki się zmienia, cena zasobu ta sama.

Z pośród grupy zmian, wyrażających się w zmianach ceny jednostki, wyodrębnijmy najpierw te wypadki, w których cena zasobu pozostaje niezmieniona. Możliwe są tu następujące dwie ewentualności:

  1. a) C + I – = Io, czyli przedtem 5 zł. X 10 = 50 zl, a obecnie: 10 zł. X 5 = 50 zł.
  2. b) C – I + = X, czyli obecnie 2.5 zł. X 20 = 50 zł.

W pierwszym wypadku wzrostowi ceny jednostki towarzyszy proporcjonalne zmniejszenie się ilości wymienianego dobra; w drugim zaś odwrotnie, zmniejszenie się ceny łączy się z proporcjonalnym zwiększeniem się ilości. W jednym i drugim wypadku cena zasobu pozostaje ta sama, nie ulega też przez to zmianie suma bogactwa.

Ponieważ cena zasobu pozostaje ta sama, nie jest rzeczą konieczną, by równolegle z tym zmieniła się ilość innych dóbr, które oddaje się w drodze wymiany w zamian za tamto. Ale te zmiany nie są obojętne dla nabywców tego dobra. W pierwszym wypadku dostaną oni za swoje produkty o połowę mniej, niż przedtem dostawali, w drugim zaś dwa razy więcej. A więc zajdzie zmiana w stanie zaspokojenia ich potrzeb, w ich dobrobycie, nieuwidoczniona przez sumę bogactwa.

Latest Comments
  1. Reklama