Schemat układu cz. 2

Mamy więc, o ile chodzi o każde dobro, trzy dane: cenę jednostkową, ilość wymienianą i cenę całego zasobu. Co do każdego z tych pierwiastków zachodzą następujące trzy ewentualności: albo pozostaje on niezmienionym, albo wzrasta, albo też zmniejsza się. Zachodzi tu więc pewna ilość kombinacji, zależnie od tego, jakie zmiany nastąpiły. Teoretycznie możliwa ilość tych kombinacji, którą łatwo byłoby obliczyć, w praktyce ogranicza się do pewnych tylko ilości wypadków. Albowiem cena jednostki dobra, pomnożona przez ilość, daje cenę całego zasobu. Nie jest np. rzeczą możliwą, by cena wzrosła, ilość pozostała niezmieniona, a nie zmieniła się, lub zmniejszyła się, cena zasobu. Zatrzymamy się tylko przy wypadkach, które praktycznie są możliwe i te wypadki przedstawimy w sposób schematyczny.

Cena jednostki niezmieniona: zmienia się ilość i cena zasobu.

Przy założeniu niezmienionej ceny jednostki możliwe są dwie ewentualności: a) ilość dóbr wzrasta i równolegle wzrasta cena zasobu b) ilość dóbr zmniejsza się i równolegle zmniejsza się cena zasobu. Jeżeli cenę jednostki oznaczymy przez C, ilość jednostek dobra przez I, a cenę zasobu przez C x I a następnie fakt, że dany pierwiastek się nie zmienił przez o, wzrost jego przez +, a zmniejszenie się przez -, to te dwa wypadki tak się przedstawią:

  1. a) Co I + = C x I +
  2. b) Co I – = C x I -.

Albo też przykład cyfrowy:

  1. a) cena dobra wynosi 5 zł., ilość wymieniona 10 sztuk, cena zasobu 50 zł. (5 zł. x 10=50 zł.); obecnie jest np. 5 zł. x 12=60 zł.,

b) obecnie 5 zł. x 8=40 zł.

Latest Comments
  1. Reklama