Schemat układu cz. 1

Wyobraźmy sobie przykład stosunkowo najprostszy. Mamy dwa dobra gospodarcze, które wymieniają się w określonym stosunku, np.

40a = 80 b = 80 zł.,

czyli 1a = 2b = 2 zł.

Możliwe są następujące ewentualności.

Po pierwsze, mogą przy niezmienionej cenie i niezmienionej ilości wymienianych dóbr, wejść w obrót nowe dobra, których przedtem nic było w układzie gospodarstwa społecznego. Możliwym jest to tylko wtedy, gdy między nowymi dobrami wytworzy się samodzielna równowaga wymienna, gdy np. 10 sztuk dobra p znajdzie swój odpowiednik w 20 sztukach dobra r. Gdyby bowiem układ powiększył się tylko o jeden nowy rodzaj dóbr, to nabywcy dóbr dotychczasowych musieliby ograniczyć swój popyt za dobrami poprzednio nabywanymi, a więc zmieniłaby się ich cena. Ten wypadek powiększenia się układu gospodarstwa społecznego przez nowe dobra nie nastręcza specjalnych trudności i dlatego możemy go pominąć w dalszych rozważaniach.

Natomiast wyróżnić należy dwa główne rodzaje zmian układu Jedną grupę stanowią wypadki, w których cena jednostki pozostaje niezmieniona, a natomiast zmienia się ilość produkowanych i wymienianych dóbr, co łączy się ze zmianą ceny zasobów, a także ze zmianą sumy bogactwa. Druga grupa zmian to zmiany ceny, zmiany stosunku wymiennego, z czym może się łączyć lub nie łączyć zmiana ilości wymienianych dóbr.

Latest Comments
  1. Reklama