Poszczególne pierwiastki układu cz. 2

Czyli, że obok cen jednostek dóbr, obok stosunku wymiennego, należy uwzględnić ilości wymienianych dóbr, gdyż stosunek wymienny pozostaje w bezpośrednim związku z wymienianymi ilościami. Przypuśćmy, dla uproszczenia, że ceny poszczególnych zasobów są wyrażone w pieniądzu. Otóż mnożąc cenę jednostki przez ilość dóbr dlatego rodzaju, która dochodzi do wymiany, otrzymujemy cenę zasobu. Możemy pójść jeszcze dalej: dodać do siebie ceny poszczególnych zasobów i wtedy otrzymamy sumę bogactwa, które było, w danym okresie czasu, przedmiotem wymiany. W tym obliczeniu możemy także uwzględnić i te ilości, które znajdują się w rozporządzeniu gospodarujących jednostek, ale z tych lub innych przyczyn nie dochodzą do wymiany.

Otóż ponieważ układ gospodarstwa społecznego składa się z pierwiastków, które pozostają do siebie w określonym stosunku ilościowym, musimy zdać sobie dokładniej sprawę z tego stosunku, uprzytomnić sobie, jakiego rodzaju zmiany są w nim możliwe. Potem dopiero przyjdzie czas na wyświetlenie tych czynników, które ten układ wprowadzają w ruch, wywołują jego zmiany, lub utrzymują go w stanie równowagi.

Latest Comments
  1. Reklama