Układ gospodarstwa społecznego Archive

Pojęcie gospodarstwa statycznego ma rację tylko jako przeciwstawienie gospodarstwa dynamicznego, stanowi niejako tło, na którym występują wyraźniej przejawy zmian, zachodzących w gospodarstwie. Co nazywamy dynamiką gospodarczą? Wszędzie tam, gdzie zachodzi zmiana, gdzie równowaga układu gospodarstwa społecznego, raz wstrząśnięta, nie wraca, jak naciśnięta sprężyna, do dawnego stanu, lecz tworzy się

Read More...

Konstrukcją myślową, która ułatwia nam analizę skomplikowanych zjawisk gospodarczych, jest pojęcie gospodarstwa statycznego. Nie oznacza ono jakiegoś nieruchomego gospodarstwa. Zjawiska gospodarcze tylko wtedy istnieją, gdy jest ruch, gdy jest życie gospodarcze. Gdyby nagle, jak zaczarowane, popadło w sen całe życie gospodarcze, nie mielibyśmy ani zjawiska ceny, ani sądów o

Read More...

Po drugie może się zdarzyć, że równowaga zostanie wstrząśnięta, ale tylko chwilowo, i układ gospodarstwa społecznego wraca do dawnej postaci, podobnie jak wygładza się powierzchnia stawu, do którego wrzucono kamień. Zmiana ceny jednostki, albo też zmiana ilości produkowanych dóbr, nie utrzymała się na stałe. Te przejściowe wstrząśnięcia równowagi interesują

Read More...

Równowaga układu gospodarstwa społecznego. Powyższe schematy ilustrują nam rodzaje zmian, którym może podlegać układ gospodarstwa spodu gospodarstwa mlecznego. Posługiwaliśmy się przykładem jednego tylko dobra, którego cena lub ilość się zmienia. Ale zgodnie ze zrobionym już poprzednio zastrzeżeniem, zmiana taka nie może być jednostronna, przy dalej posuniętym badaniu należy wyśledzić,

Read More...

W wypadku drugim z kolei zachodzi bardzo silny wzrost zapotrzebowania na dobro tak, że powiększenie jego produkcji i podaży nie zdoła powstrzymać wzrostu ceny jednostki. Wypadek ten może być tylko chwilowym, wywołanym przez nagły wzrost zapotrzebowania; wtedy kapitał napływa do produkcji i obniża cenę w następnych okresach gospodarczych. Albo

Read More...

Wypadek ostatni jest najczęstszy, najbardziej znany. Oto ze spadkiem ceny łączy się takie zwiększenie ilości produkowanych i wymienianych jednostek, że w ostatecznym wyniku wzrasta cena całego zasobu. Ten wynik daje często wolna konkurencja, która zmusza producentów do szukania zysku w zniżce ceny a zwiększeniu obrotów. Należy jeszcze omówić ostatnią

Read More...

W wypadku pod a) cena przedmiotu się zmniejszyła, ale ilość wymieniana jest ta sama, co łączy się ze zmniejszeniem ceny zasobu. Zachodzi to np. wówczas, gdy maleje zapotrzebowanie na jakiś towar, wszakże jego producent, mając unieruchomiony kapitał w jego produkcji, woli jej nie zmniejszać, lecz dostarcza na rynek tę

Read More...

Praktycznie biorąc, pierwszy wypadek jest możliwy wtedy, gdy np. producent jakiegoś dobra zmonopolizuje jego produkcję, i wyzyskując swoje stanowisko, rzuci na rynek ilość o połowę mniejszą, a przy tym uda mu się podwoić cenę. Może to nastąpić także i wtedy, gdy zmniejszy się produkcja, np. z powodu wyczerpania się

Read More...

Cena jednostki się zmienia, cena zasobu ta sama. Z pośród grupy zmian, wyrażających się w zmianach ceny jednostki, wyodrębnijmy najpierw te wypadki, w których cena zasobu pozostaje niezmieniona. Możliwe są tu następujące dwie ewentualności: a) C + I – = Io, czyli przedtem 5 zł. X 10 = 50

Read More...

Te zmiany, choćby dotyczyły tylko ilości wymienianego dobra, a nie ceny jednostki, nie mogą być zmianami jednostronnymi w tym znaczeniu, że nie naruszają w niczym stanu rzeczy po stronie innych dóbr, który uzyskuje się w zamian za nie. Układ gospodarstwa społecznego, jako złożony z czynników, które się wzajemnie ilościowo

Read More...