Pojęcia gospodarcze Archive

Otóż mamy przed sobą całą masę różnych gospodarstw. Każde z nich prowadzi własną działalność gospodarczą, nadaje swobodnie jej kierunek. Ale dzięki stosunkom wymiennym te różne gospodarstwa wzajemnie na siebie oddziaływają, czasami współdziałają, a czasem z sobą walczą; w każdym razie są od siebie zależne, powiązane z sobą przez wymianę.

Read More...

Na podstawie powyższych rozważań staje się jaśniejszym, jakie jest właściwe zadanie teorii gospodarstwa społecznego. Jej zadaniem me jest dostarczenie szeregu definicji, luźno z sobą związanych; nie wystarczy powiedzenie, co rozumiemy przez konsumuję, wartość gospodarczą, kapitał, dochód itd. Nie może ona skupić swojej uwagi na działalności gospodarczej jednostki i traktować

Read More...

Dla każdej jednostki wymieniającej to, co ona oddaje w drodze wymiany i to, co ona w zamian dostaje, ma wartość subiektywną, której nie zatraca znak równości, położony między wymienianymi przedmiotami. Wymiana jest dla każdej z nich etapem w ich działalności gospodarczej. Wymiana dochodzi do skutku na podstawie ciągłego porównywania

Read More...

U dawniejszych pisarzy istniała skłonność cło tego, by dopatrywać się w wymianie urzeczywistnienia się wewnętrznej wartości, tkwiącej w przedmiotach. Istniała tendencja, by przeciwstawić uchwytną, realną wartość wymienną, jako coś jednorodnego, mniej uchwytnej, a bardziej różnorodnej wartości subiektywnej. Ale przypatrzmy się, w jaki sposób dochodzi do skutku wymiana, jakie jest

Read More...

Gdybyśmy mieli przed sobą tylko gospodarstwo Robinsona, to wystarczyłoby nam odróżnienie powyższych dwóch rodzajów wartości. Ale, jak wiemy, podstawowe znaczenie ma dla nas okoliczność, że dobra gospodarcze pozostają do siebie w określonym stosunku ilościowym, że, posługując się utartą terminologią, mają wartość wymienną. Każde dobro możemy wyrazić w określonej ilości

Read More...

W pewnych wypadkach może się zrównać ocena wartości konsumpcyjnej z oceną wartości w gospodarowaniu. Wtedy korzyść, którą osiągniemy z konsumpcji, ma dla nas takie same znaczenie, jak wysiłek, jak ofiara, którą ponosimy dla uzyskania danego dobra. W innych znowu wypadkach uzyskujemy nadwyżki wartości konsumpcyjnej nad tą drugą wartością. Niekiedy

Read More...

Gdy myśliwy poluje na zwierzynę, ceni jej sztukę nie wedle tego, w jakim stopniu ona zaspakaja jego potrzeby, lecz wedle tego, co będzie go kosztowało zabicie nowej sztuki. W trakcie działalności gospodarczej, to znaczy wtedy, gdy ta działalność jest jeszcze nie zakończona, lub gdy ewentualnie może być bez przeszkód

Read More...

W działalności gospodarczej zużywamy różne wysiłki, ponosimy różne ofiary, by uzyskać przedmioty, które będą się nadawały do bezpospodarczej. średniego zaspokojenia naszych potrzeb, które będą miały wartość konsumpcyjną. Ale istnieje cały szereg przedmiotów, które nie mogą służyć do bezpośredniego użytku, przy pomocy których lub z których wytwarza się nadające się

Read More...

Oryginalność w tej dziedzinie jest wyjątkiem. Ale ta okoliczność nie odbiera subiektywnego i konkretnego charakteru sądom o wartości. Zawsze wydaje je jednostka w konkretnym wypadku, modyfikuje je zależnie od okoliczności. Geneza sądów o wartości jest przeważnie społeczna; występują one jednak jako sądy jednostki. Wartość konsumpcyjną mają nie tylko dobra

Read More...

Otóż znaczenie, które ma jakiś przedmiot dla zaspokojenia potrzeb jednostki, możemy nazwać jego wartością konsumpcyjną. Wartość konsumpcyjna, jak każda wartość, ma charakter subiektywny i konkretny. To znaczy, że nie cenimy dobra pewnego rodzaju zawsze w sposób jednakowy, lecz oceniamy konkretny przedmiot w danej chwili wedle konkretnego znaczenia, które on

Read More...